[1]
Đào, X.V., Bùi, H.N., Bùi, T.M.T. và Nguyễn , Đức T. 2023. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 82 - 90.