[1]
Nguyễn , T.O. 2023. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 123 - 135.