[1]
Hà, H.K., Nguyễn , T.H.C., Nguyễn , T.T.M., Mai , T.N. và Ngô, T.T.N. 2023. TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 144 - 164.