[1]
Nguyễn , Đình C. 2023. TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 185 - 194.