[1]
Trương, N.H. 2023. HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 1 - 14.