[1]
Nguyễn , T.V.N., Trần, Đình T., Trần, V.V., Nguyễn , T.T. và Lê, T.T. 2023. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng. 1 (tháng 2 2023), 28 - 32.