(1)
Đào, X. V.; Bùi, H. N.; Bùi, T. M. T.; Nguyễn , Đức T. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. JSTLU-A 2023, 82 - 90.