(1)
Nguyễn , T. N. M.; Hà, T. H.; Trương , V. D. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAU TỚI SINH HOẠT VÀ CHĂM SÓC CON CỦA SẢN PHỤ TẠI KHOA SẢN THƯỜNG, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020. JSTLU-A 2023, 99 - 103.