(1)
Dương, V. T.; Nguyễn , T. H. T.; Nguyễn , M. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. JSTLU-A 2021, 104 - 110.