(1)
Naoko, N. . THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH. JSTLU-A 2021, 111 - 122.