(1)
Nguyễn , T. O. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. JSTLU-A 2023, 123 - 135.