(1)
Hà, H. K.; Nguyễn , T. H. C.; Nguyễn , T. T. M.; Mai , T. N.; Ngô, T. T. N. TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). JSTLU-A 2023, 144 - 164.