(1)
Bùi, M. H.; Lê, T. L.; Nguyễn , N. C.; Nguyễn , T. B.; Lưu, T. Đoàn; Lê, D. C.; Giao, T. V.; Ngô, T. L. L.; Hoàng , T. H. X.; Nguyễn , Đức T.; Nguyễn , T. A.; Nguyễn , Đức D.; Nguyễn , V. D.; Trần, V. Đức; Nguyễn , H. Q.; Nguyen, A.; Nguyễn , H. P. XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. JSTLU-A 2023, 165 - 184.