(1)
Nguyễn , Đình C. TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. JSTLU-A 2023, 185 - 194.