(1)
Nguyễn , T. V. N.; Trần, Đình T.; Trần, V. V.; Nguyễn , T. T.; Lê, T. T. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. JSTLU-A 2023, 28 - 32.