1.
Nguyễn TP. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM. JSTLU-A. 2023;(1):33 - 46. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/11