1.
Hà MT, Nguyễn BN, Dương H Ân, Nguyễn NP, Ngô TTH, Nguyễn THT, Trần TTH, Nguyễn Đình D, Cáp VN, Đặng HA. STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN CÔNG TY MAY PHÚ HƯNG, TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2020. JSTLU-A. 2023;(1):91 - 98. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/14