1.
Dương VT, Nguyễn THT, Nguyễn MT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. JSTLU-A. 2021;(1):104 - 110. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/16