1.
Nguyễn TO. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. JSTLU-A. 2023;(1):123 - 135. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18