1.
Hà HK, Nguyễn THC, Nguyễn TTM, Mai TN, Ngô TTN. TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). JSTLU-A. 2023;(1):144 - 164. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20