1.
Nguyễn Đình C. TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. JSTLU-A. 2023;(1):185 - 194. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22