1.
Trương NH. HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ. JSTLU-A. 2023;(1):1 - 14. Truy cập Tháng Tư 25, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6