1.
Phạm VK, Nguyễn TT. SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI BÀI TOÁN THỜI ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. JSTLU-A. 2023;(1):15 - 27. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/7