1.
Nguyễn TVN, Trần Đình T, Trần VV, Nguyễn TT, Lê TT. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. JSTLU-A. 2023;(1):28 - 32. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8