Nguyễn , D. T. (2023). ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 61 - 73. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10