Nguyễn , T. P. (2023). CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 33 - 46. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/11