Đào, X. V., Bùi, H. N., Bùi, T. M. T., & Nguyễn , Đức T. (2023). THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 82 - 90. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13