Naoko, N. . (2021). THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 111 - 122. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17