Nguyễn , T. O. (2023). TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 123 - 135. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18