Hà, H. K., Nguyễn , T. H. C., Nguyễn , T. T. M., Mai , T. N., & Ngô, T. T. N. (2023). TOÁN HỌC THỜI 4.0 VÀ DỰ ÁN “FORMAL ABSTRACT IN MATHEMATICS” (FAB). Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 144-164. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/20