Bùi, M. H., Lê, T. L., Nguyễn , N. C., Nguyễn , T. B., Lưu, T. Đoàn, Lê, D. C., Giao, T. V., Ngô, T. L. L., Hoàng , T. H. X., Nguyễn , Đức T., Nguyễn , T. A., Nguyễn , Đức D., Nguyễn , V. D., Trần, V. Đức, Nguyễn , H. Q., Nguyen, A., & Nguyễn , H. P. (2023). XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN X-QUANG UNG THƯ VÚ BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 165 - 184. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/21