Nguyễn , Đình C. (2023). TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 185 - 194. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22