Trần, H. T. D. N., & Nguyễn , T. B. T. (2023). MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIỆT SỨC LÀM CHA MẸ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 195-204. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/23