Trương, N. H. (2023). HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 1 - 14. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6