Nguyễn , T. V. N., Trần, Đình T., Trần, V. V., Nguyễn , T. T., & Lê, T. T. (2023). XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, 1, 28 - 32. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8