NGUYỄN , D. T. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 61 - 73, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.