NGUYỄN , T. P. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 33 - 46, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/11. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.