NAOKO, N. . THỜ CÚNG ÔNG TÁO Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU VÀ ĐIỀU TRA SO SÁNH. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 111 - 122, 2021. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/17. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.