NGUYỄN , T. O. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 123 - 135, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18. Acesso em: 25 tháng 4. 2024.