NGUYỄN , Đình C. TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 185 - 194, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.