TRƯƠNG, Nhật Hoa. HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.