NGUYỄN , T. V. N.; TRẦN, Đình T.; TRẦN, V. V.; NGUYỄN , T. T.; LÊ, T. T. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, [S. l.], n. 1, p. 28 - 32, 2023. Disponível em: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8. Acesso em: 21 tháng 4. 2024.