Dương, Vương Trung, Thị Hà Thu Nguyễn, và Minh Trang Nguyễn. 2021. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Mười-Một):104 -10. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/16.