Nguyễn , Thị Oanh. 2023. “TRUYỆN CỔ VIỆT NAM - TÍNH LỊCH SỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG NHÂN VẬT”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):123 -35. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/18.