Nguyễn , Đình Cử. 2023. “TÁC ĐỘNG CỦA SUY GIẢM MỨC SINH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):185 -94. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/22.