Trương, Nhật Hoa. 2023. “HÀM CẦU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ TÍCH HỢP LÝ THUYẾT LỰA CHỌN - TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):1 - 14. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/6.