Nguyễn , Thị Vân Nga, Đình Toàn Trần, Văn Vinh Trần, Thanh Thủy Nguyễn, và Thị Tuyết Lê. 2023. “XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG DỰ TRỮ BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, số p.h 1 (Tháng Hai):28 - 32. https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/8.