Nguyễn , D. T. (2023) “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 61 - 73. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/10 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).