Nguyễn , T. P. (2023) “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẦU CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 33 - 46. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/11 (Truy cập: 25Tháng Tư2024).