Đào, X. V., Bùi, H. N., Bùi, T. M. T. và Nguyễn , Đức T. (2023) “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC TỈNH THÁI BÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG”, Tạp chí Khoa học Thăng Long: Khoa học Ứng dụng, (1), tr 82 - 90. Available at: https://science.thanglong.edu.vn/index.php/vola/article/view/13 (Truy cập: 21Tháng Tư2024).